Payment with Klarna
Visa priser som företag eller privatperson

Köpvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller för beställning av Sport och Rörelseglädje AB:s tjänster som marknadsförs under namnet ”Aktiva Tillsammans”. Genom att beställa en produkt som tillhandahålls av Sport och Rörelseglädje AB (nedan Leverantören) eller genom att anmäla dig till Leverantörens e-postutskick anses du (nedan Användaren) ha godkänt dessa villkor och bestämmelser nedan Villkoren). Leverantören förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren utan föregående avisering.

1. Inledning

Leverantören tillhandahåller produkter avseende för sport, fritid och därmed förenliga produkter. Användaren bär själv ansvaret för eventuella skador på Produkten om Användaren eller någon i dennes närhet har varit vårdslös.
Leverantören ansvarar för att leverera Produkten i enlighet med vad Användaren har beställt och för att uppfylla sin del av avtalet lagenligt, affärsmässigt och kundorienterat. Leverantören förbehåller sig rätten att använda sig av underleverantörer i syfte att kunna leverera i enlighet med vad som utlovats.

2. Beställning

Såvida ej annat uttryckligen angivits skall avtal anses ha ingåtts mellan Användaren och Leverantören när genomförd beställning har gjorts av Användaren på Leverantörens webbplats och Användaren har erhållit en orderbekräftelse från Leverantören till den e-postadress som angetts i samband med beställningen (nedan Avtalet). För att Användaren skall kunna genomföra beställningen krävs att Användaren godkänner Villkoren samt Leverantörens integritetspolicy.
Användaren ansvarar för att lämna korrekta uppgifter och information i samband med beställningen. Leverantören äger rätt att efterfråga kompletterande information från Användaren innan Avtal träffas, om det krävs för att Leverantören ska kunna säkerställa fullgörandet av sina rättigheter enligt Avtalet. Om Leverantören skulle upptäcka att dessa uppgifter i något avseende är felaktiga äger Leverantören rätt att häva Avtalet och återkalla Produkten.

3. Priser


Alla priser som anges på Leverantörens webbplats anges i SEK. Det pris som anges vid beställning av Produkten är det pris som skall anses ha överenskommits mellan Leverantören och Användaren.

4. Betalning


Vid utebliven betalning har Leverantören rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser från den tid betalning skulle ha skett till dess full betalning har skett. Leverantören förbehåller vidare sig rätten att välja och  ändra betalningslösning framöver och som ett led i detta fortsätta använda sig av externa betalningslösningar.

5. Leverans och retur

Efter genomförd beställning skickas Produkten från Leverantören så fort som möjligt. Vanligtvis levereras Produkten inom 1–3 arbetsdagar från genomförd beställning men på grund av underleverantörer kan leveranstiden bli längre.
Produkten skickas spårbart. Leveranskostnader betalas av Användaren om annat ej uttryckligen angivits. Aktuell leveranskostnad anges i samband med beställningen och om Användaren godkänner beställningen anses Användaren ha godkänt leveranskostnader och de villkor som i övrigt gäller för aktuellt leveransalternativ. För att returnera en vara kontaktar användaren kundservice på 08-653 00 80 eller på [email protected].

6. Ångerrätt

Om Användaren är en privatkund gäller distansavtalslagen. Det innebär att Användaren, förutsatt att denne är en privatkund, har rätt att ångra Avtalet inom 14 dagar från att Användaren mottagit Produkten. Vid utövande av ångerrätten står Användaren själv för kostnaden för retur av Produkten samt risken till dess att Produkten kommit oss till handa. För att nyttja ångerrätten kontaktar användaren kundservice på 08-653 00 80 eller på [email protected].

7. Garanti

Garantin omfattar fel på Produkten som inte är hänförligt till vårdslös användning. Garantin innebär att Användaren har rätt att erhålla en ny Produkt om det uppstår fel på produkten.

8. Användning

Användaren och personer i närhet får använda Produkten för det ändamål Produkten är avsedd, det vill säga som träningsredskap.
Produktens användning förutsätter att Användaren innan användning i erforderlig utsträckning har läst de instruktioner som bifogas Produkten och finns tillgänglig på Leverantörens hemsida.
Användaren och dess användare får inte använda Produkten för olagliga ändamål eller på sätt som ger upphov till skada eller annan olägenhet för Leverantören eller tredje part.

9. Force majeure

Om Leverantören förhindras att fullgöra sina åtaganden på grund av omständighet som denne inte råder över, såsom blixt, eldsvåda, pandemi, krig och myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänster eller produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från eventuellt vite, skadestånd och andra påföljder. Leverantören ansvarar inte för försenad leverans eller Användarens kostnader som uppkommit på grund av ovan nämnda omständigheter som ligger utanför Leverantörens kontroll.

10. Reservationer

Leverantören friskriver sig, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar för direkt och/eller indirekt uppkommen skada, såväl sak- som personskada, som uppstår för Användaren och/eller tredje man i samband med användandet av Produkten.
Leverantören förbehåller sig rätten att genomföra ändringar vad gäller exempelvis priser, tillgänglighet, tryckfel i skriftliga dokument på Leverantörens webbplats.
Om någon bestämmelse i Villkoren bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i Villkoren.

11. Cookies

Leverantören använder cookies och liknande tekniker på sin webbplats https://www.aktivatillsammans.se/. Vid besök på https://www.aktivatillsammans.se/ behandlar Leverantören uppgifter så som webbläsarinställningar, plattform samt data som är användargenererad (såsom besöks- och klickhistorik).

11.1 Varför använder Leverantören cookies

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Leverantörens webbservrar och sparas på användarens enhet enligt nedan. De cookies Leverantören använder förbättrar normalt sett den webbplats och de tjänster Leverantören erbjuder. En del av Leverantörens tjänster behöver cookies för att fungera som de skall, samtidigt som andra förbättrar Användarens upplevelse av webbplatsen och tjänsterna. Leverantören använder cookies för att samla övergripande analytisk information rörande användningen av Leverantören tjänster. Leverantören använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till Användaren.

11.2 Hur kan Leverantörens användande av cookies kontrolleras

Den webbläsare, alternativt den enhet som används tillåter ofta Användaren att styra över inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. I webbläsarens eller enhetens inställningar kan information sökas om hur inställningarna för cookies kan justeras. Användaren kan exempelvis välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera de cookies som sparats när webbläsaren eller enheten stängs ned. Vänligen notera att en del av Leverantörens tjänster kanske inte fungerar optimalt om Användaren skulle välja att blockera eller radera cookies, såsom att viss information på webbplatsen blir otillgänglig eller att information laddas långsammare.
Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.
Mer information om cookies finns på Post- och telestyrelsens hemsida: www.pts.se.

12. Tvist

Rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet, Villkoren och därmed sammanhängande rättsförhållanden bestäms av svensk lag.
I händelse av en tvist mellan Användaren och Leverantören skall en sådan tvist i första hand lösas genom direkt kommunikation mellan Användaren och Leverantören. Genom att godkänna Villkoren samtycker Användaren till att inte delta i någon form av aktivitet eller kommunikation med en tredje part, offentlig eller privat, som kommer att leda till allmän svärtning av Leverantören.
För det fall en tvist inte kan lösas genom direkt kommunikation skall tvister angående tolkning eller tillämpning av Avtalet, Villkoren och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol.

13. Kontakta oss

Om Användaren önskar komma i kontakt med Leverantören i frågor rörande Tjänsten, skall Användaren kontakta Leverantören på telefonnummer 08-6530080.
Om Användaren vill rapportera ett fel på Produkten skall Användaren utan dröjsmål kontakta Leverantören genom att ringa ovan nämnda telefonnummer.
Leverantören garanterar ingen särskild tidsmässig tillgänglighet för kundtjänstrelaterade ärenden men verkar för att i möjligaste mån bemöta förfrågningar från Användaren skyndsamt.